دوره‌های Business / Analytics

تعداد دوره‌ها: 22

بیاموزید که چگونه تحقیقات بازاریابی دیجیتال را انجام دهید تا از مشتریان و رقبای خود به صورت آنلاین اطلاعات به دست بیاورید. نحوه تحقیق در مورد تقاضا ، روندها و رقابت را بیابید.

Learn how to set and measure your marketing goals with Google Analytics. Use KPIs to track quantitative metrics related to content marketing, brand awareness, or even customer loyalty.

Up your marketing analytics game by learning how to set and track KPIs using Google Analytics. Learn which KPIs are most important and how this differs by business type.

Lynda - Advanced Google Analytics

Brad Batesole Analytics

قابلیت های پیشرفته Google Analytics را رمزگشایی کنید و مهارت های خود را به سطح بالاتر برسانید.

Lynda - Advanced SEO: Search Factors

Brad Batesole Analytics

Learn how SEO search factors impact how your content makes its way to your audience.

بیاموزید که چگونه داده های بازاریابی خود را در روش های جذاب به نمایش بگذارد. نکاتی را در مورد کاهش فعالیت های ذهنی برای مخاطبان خود ، برجسته سازی داده هایی که بیشترین اهمیت را دارند ، ایجاد زمینه و موارد دیگر دریافت کنید.

Prepare to take the Online Marketing Certified Associate (OMCA™) exam. Refresh your knowledge of the skills tested on the exam in our OMCP-approved course.

Find out how your website is performing using Google Analytics. Discover how to use this leading web analytics tool to track, analyze, and report on site visits and marketing goals.

Lynda - Learning Web Analytics

Matt Bailey Analytics

Learn how to use web analytics to understand how visitors are responding to your site, and make better, data-driven marketing decisions.

Lynda - Advanced Google Analytics

Adriaan Brits Analytics

Take an in-depth look at Google Analytics, and learn advanced techniques than can help you use this popular and powerful analytics tool to glean better insights.

Learn how to build Google AdWords and Analytics remarketing campaigns to retarget previous visitors to your website with carefully positioned display ads.

Lynda - Google Analytics: Spam Proofing

Patrick Rauland Analytics

Discover how to identify and remove spam from Google Analytics. Ensure that you get real insights into your website's visitors by learning how to write filters to eliminate spam, and how to use segments to view your historical data without any spam.

Learn how to use Google Analytics to find out how your website is performing. Discover how to use this powerful platform to measure site traffic, ad performance, and social media activity.

Discover how to analyze marketing data with models. Learn about some of the most common attribution models, explore best practices for using different models, and more.

Lynda - Advanced SEO: Search Factors

Brad Batesole Analytics

In this course, Brad Batesole explains how SEO search factors impact how your content makes its way to your audience.

Learn how to calculate cost of goods and gross profit using Google Analytics. This course shows how to discover these financial values, add custom metrics, and generate reports.

Learn how to effectively present digital marketing data from Google Analytics to your stakeholders. Structure your digital marketing report, interpret and present insightful data, and view live examples that show you how to tackle each section of your report.

If you're a digital marketer looking to enhance your campaigns, then this course is for you. In this course, digital marketing consultant Adriaan Brits shows you—with real-world examples in Google Analytics—how to optimize your campaigns by segmenting and testing them, and then how to analyze your results.

Lynda - Affiliate Marketing: Advertising

Evgenii "Geno" Prussakov Analytics

Grow your business with affiliate marketing. Learn how to start and manage an efficient affiliate program.

Lynda - Writing Ad Copy

Michael Duquet Analytics

Learn how to write ad copy that effectively conveys your brand and converts clicks into sales, traffic, and signups.