دوره‌های Business / Accessibility

تعداد دوره‌ها: 2

Lynda - Advanced Accessible PDFs

Chad Chelius Accessibility

یاد بگیرید که همزمان با قابلیت دسترسی و سازگاری PDF ها ، ویژگی های پیشرفته ای مانند امنیت ، فرم و پیوندها را نیز اضافه کنید.

مطالب خود را برای همه قابل خواندن کنید! بیاموزید چگونه با استفاده از Word ، Excel ، PowerPoint ، InDesign و Acrobat DC ، پی دی اف های معتبر و قابل دسترسی ایجاد کنید که توسط خوانندگانی که از روی صفحه نمایش تلفن همراه میخوانند و کاربران دیگر فناوری های کمکی قابل خواندن باشند.