دوره‌های Web / Web

تعداد دوره‌ها: 1

با استفاده از Adobe Illustrator ، Apple Keynote ، Adobe After Effects و Adobe XD روش کامل طراحی تعاملی را کاوش کنید و نحوه ایجاد انتقال مبتنی بر کارت را ببینید.